Algemene voorwaarden
Bouw op Ons B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de consument gedane aanbiedingen en met de consument gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op de levering:

 1.  en/of Montage van kunststof gevelelementen, van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle andere aan de consument gedane aanbiedingen en met hem gesloten overeenkomsten, een en ander voor zover Bouw op Ons BV aanbieder dan wel opdrachtnemer is.
 2. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Bouw op Ons BV en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
 3. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door particulieren klanten van Bouw op Ons BV.

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

        a. Consument:

Iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met Bouw op Ons als ondernemer, als onder omschreven;

        b. Het werk:

Het totaal van de tussen de consument en de VKG ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Bouw op Ons BV geleverde materialen;

        c. Levering en/of montage van kunststof gevelelementen:

Verkoop, bewerking, verwerking en plaatsing van kunststof gevelelementen, inclusief de bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de levering, bewerking, verwerking of plaatsing mogelijk te maken in een bestaande woning;

        d. Kunststof gevelelementen:

Kunststof kozijnen, kunststof deuren en kunststof ramen, met specificaties afgestemd op de woning van de consument, die voldoen aan de op de datum van aanbieding geldende kwaliteitseisen en adviezen in de bouw.

        e. Meer- en minderwerk:

Door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

Artikel 2: Het aanbod

 1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van één maand en worden vergezeld van tekeningen.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken, waarbij de door de Bouw op Ons BV ondernemer overlegde tekeningen en beschrijvingen als algemene richtlijnen worden beschouwd.
 3. De aanbieding van de Bouw op Ons BV ondernemer omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de aanbieding omschreven product, Zoals  de hieronder bedoelde   herstelwerkzaamheden. Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, Centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van de consument. Demonteren van het oude kozijn en monteren van het (stel)kozijn zijn, wanneer noodzakelijk, onderdeel van de opdracht.
 4. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden begonnen, bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van de op- of aflevering.
 5. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de consument opgegeven adres.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’:

  a.  Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

  b.  Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de Bouw op Ons BV een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren.

 7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de Bouw op Ons BV zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de Bouw op Ons BV. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Bouw op Ons BV door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.
 2. In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt Bouw op Ons BV langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument.

  Als de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt Bouw op Ons BV de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

  Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) voor de Particuliere Markt gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Midden-Nederland op 17 oktober 2018 / aktenummer 245 / 2018. Uitgave van de VKG, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein. ©VKG

 

Artikel 4: Verplichtingen van Bouw op Ons BV

 1. Bouw op Ons BV zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Bouw op Ons BV van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de consument geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 3. Bouw op Ons BV neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. Bouw op Ons BV zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

  a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

  b. onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;

   c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

  d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

  e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Bouw op Ons BV openbaren en ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

       

Artikel 5: Verplichtingen van de consument

 1. De consument stelt Bouw op Ons BV in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt ervoor dat hij tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.
 2. De consument zorgt voor eigen rekening en risico dat:

  a. het personeel van de Bouw op Ons BV voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten;

  b. het bouwwerk voor vrachtauto’s aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg;

  c. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van Bouw op Ons BV zijn;

  d. de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend;

  e. herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt.

 3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
 4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Bouw op Ons BV  behoren, zodanig zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er desalniettemin vertraging, dan dient de consument Bouw op Ons BV daarvan tijdig in kennis te stellen en wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 5. Als niet of niet tijdig is voldaan aan de in dit artikel gestelde voorwaarden of de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan Bouw op Ons BV  te vergoeden, als deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
 6. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

  – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

  – onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

  – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

  – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

  – onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.

 

Artikel 6: Meer- en minderwerk

 1. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als Bouw op Ons BV het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.
 2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan Bouw op Ons BV alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
 3. Bij het bepalen van de benodigde werkzaamheden mag Bouw ons Ons BV afgaan op hetgeen visueel van buitenaf waarneembaar is. Blijkt na het sluiten van de overeenkomst een afwijking van of aanvulling op de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk en heeft Bouw op Ons BV de oorzaak van deze afwijking of aanvulling niet visueel van buitenaf kunnen waarnemen, dan leveren deze werkzaamheden te allen tijde meerwerk op.
 4. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
 5. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Bouw op Ons BV respectievelijk consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet.
 6. Meerwerk valt niet te verhalen op de klant indien er een verkeerde maat kozijnen worden geleverd als gevolg van verkeerd inmeten door Bouw op Ons BV evenals valt het aanhelen van de wanden en afvoerbouwafval inclusief de aanneemsom.

 

Artikel 7: Op- of aflevering van het werk

 1. Het werk is opgeleverd wanneer Bouw op Ons BV aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard.
 2. Het werk wordt voorts als opgeleverd beschouwd wanneer:

  – partijen een gezamenlijke opleveringscontrole hebben uitgevoerd, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde zijn gekomen. Een opleverings-controle van kunststof gevelelementen vindt plaats door de opdrachtgever d.m.v controlelijst, al dan niet digitaal.

   – uiterlijk 7 dagen zijn verstreken nadat Bouw op Ons BV schriftelijk of elektronisch d.m.v. het garatiecertificaat aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.

  – de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd;

   – de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. Bouw op Ons BV is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

Artikel 9: Betaling en eindafrekening

 1. Bij koop heeft Bouw op Ons BV het recht de consument tot aanbetaling te verplichten van ten hoogste 40% van de prijs. Met aanbetaling wordt bedoeld de betaling(en) die de consument verschuldigd is bij het verstrekken van de opdracht. Zodra de kozijnen zijn geleverd en door u samen met Bouw op Ons BV worden geïnspecteerd tekent u het ontvangstbewijs ter goedkeuring. Daarna moet voor de aanvang van de plaatsing 40% worden betaald en 20% na oplevering.
 2. Betaling(en) worden gedaan op de plaats van vestiging van Bouw op Ons BV of op een door Bouw op Ons BV aangewezen rekening. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt.
 3. Binnen een redelijke termijn (7 dagen) na de op- of aflevering dient Bouw op Ons BV bij de consument de eindafrekening in.
 4. Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk
 5. Tenzij sprake is van contante betaling of pinbetaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen 7 dagen na einde laatste factuurdatum.
 6. De consument is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim vanaf het verstrijken van een betalingsdatum. Als de consument een betaling niet tijdig verricht, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
 7. Over een betaling die niet tijdig is verricht, kan Bouw op Ons BV rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW één betalingsherinnering, waarin  vermeldt dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en welk bedrag aan incassokosten de consument verschuldigd zal zijn als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
 8. Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de Bouw op Ons BV gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Bouw op Ons BV op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Na levering blijft Bouw op Ons BV eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:

  – tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten;

  – voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

  – vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

 

Artikel 11: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

 1. Bouw op Ons BV staat voor een fabrieksgarantietermijn van 20 jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering, in voor de deugdelijkheid van de volgende geleverde en gemonteerde producten:

  a. Kunststof gevelelementen, inclusief het daarbij geleverde glas;

  b. Oppervlaktebehandelingen van kunststof gevelelementen (m.u.v. oppervlaktebehandelingen van roosters, waterslagen, zonwering, en dergelijke);

 2. In afwijking van het vorige lid van dit artikel geldt voor hang- en sluitwerk, ventilatieschuiven en dergelijke, zonweringen een garantieperiode van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering.

 3. Voor alle overige producten geldt de fabrieksgarantie die door de toeleverancier aan Bouw op Ons BV verleend zal worden en getekend wordt bij oplevering.

 4. Bouw op Ons BV staat alleen in voor de deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten als er sprake is van normaal gebruik en onderhoud.

 5. De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product of dienst zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven indienen bij de Bouw op Ons BV, binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt. Indien Bouw op Ons niet binnen bekwame tijd op de hoogte is gesteld kan de consument geen beroep meer doen op vervanging en/of reparatie van een product of dienst.

 6. Bouw op Ons BV is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De consument zal de Bouw op Ons BV leverancier hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan Bouw op Ons BV leverancier het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijke eveneens zonder kostenberekening toestaan;

 7. De garantie zoals bedoeld vervalt, als:

  – gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en glas schade die niet veroorzaakt wordt door een constructie fout in de ramen;

  – gebreken het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;

  – gebreken het gevolg zijn van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu;

  – gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechts opvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

  – gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud dat wil zeggen niet volgens de op de datum van aanbieding geldende VKG Kwaliteitsvoor-schriften en -adviezen voor productie en montage van kunststofgevelelementen in de bouw.

  – gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouw op Ons BV.

  – de consument niet, behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Bouw op Ons BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.

 8. Als Bouw op Ons BV ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van de consument.
 9. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de geschillencommissie, tenzij de consument, die zich schriftelijk jegens Bouw op Ons BV op dit beding heeft beroepen, kenbaar maakt dat hij voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een met een consument gesloten overeenkomst tot levering en/of montage van kunststof gevelelementen, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn.
 3. Van andere geschillen dan die genoemd in het vorige lid van dit artikel neemt de Nederlandse burgerlijke rechter kennis die bevoegd is in de woonplaats van consument.

Deze pagina is bijgewerkt op: 05-09-2022